ALENKA
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Ing. Martina Cikhartová
Adresa
MARTINA CIKHARTOVA
Slezanů 7
Praha 6
16900
ČR
67383319
DIČ CZ6860040715
nejsme plátci DPH
Mobil 602541312
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .
E-SHOP ALENKA
PETR CIKHART
Slezanů 2298/7
16900 Praha 6
kontaktní osoba: Ing.Martina Cikhartová
tel: 602541312
email: orechovka@inmes.cz


Objednací doba : NONSTOP

 

 IČO: 13807358

 

 

 

DIČ: CZ7206120328
Bankovní spojení : 5000820001/5500

 

 

 

PROSÍME ZÁKAZNÍKY,

ABY OBJEDNÁVALI ZBOŽÍ PŘES OBJEDNACÍ FORMULÁŘ A NE PŘES DOTAZY NA ZBOŽÍ, TYTO SLOUŽÍ POUZE JAKO PROSTŘEDNÍK K ZÍSKÁNÍ NĚJAKÉ INFORMACE O URČITÉM VÝROBKU, TAKTO NEJSME BOHUŽEL SCHOPNI OBJEDNÁVKY VYŘIZOVAT, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

Nákupní řád:

Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba podnikají na základe ŽL uvedená výše a touto fyzickou osobou provozovaný internetový obchod www.alenka.mimishop.cz Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží

 

Vzhledem k tomu že náš e-shop od 1.3.2017 nepřijímá žádné platby v hotovosti ani kartami, platby probíhají pouze převodem na účet a nebo dobírkou na účet, nemáme povinnost registrace k EET.

 

Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu  je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném  tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně - zasláním emailové zprávy na adresu orechovka@inmes.cz, popřípadě osobně či telefonicky.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

Dodací podmínky a expedice zboží

Obvyklou lhůta pro doručení zboží skladem na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci způsoby doručení a plateb.V případě nepřevzetí zásilky a řádného neodstoupení od smlouvy, si prodávají vyzhrazuje právo na úhradu prokazatelných výdajů s odesláním zásilky kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení.

Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoužité a vrácené v původním obale.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.
 3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
 7. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 5ti dní od uskutečnění objednávky
  2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu
 
 

 

Reklamační řád
Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud po obdržení zásilky shledáte zboží vadným, nezbývá nic jiného než jej reklamovat. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit tyto podmínky:
 1. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu společně s kopií faktury, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení.
 2. Je vhodné přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady.
 3. Zboží je nutné doručit na výše uvedou adresu a označit viditelným nápisem reklamace !!!!!
 4. Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
Do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží Vás budeme e-mailem nebo telefonicky (podle Vašeho přání) informovat o dalším postupu. Reklamace jsou většinou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace budete písemně informováni. Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.
 

Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, který je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky (příkazce) povinen oznámit zasílateli bez odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. V obou případech (podle odst. 3 a 4) má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí příjemce bez souhlasu zasílatele zásilku likvidovat nebo přepravovat na jiné místo. U poškozených zásilek, zejména u takových, kde škoda přesahuje částku Kč 50 000,--, je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele. Příjemce zásilky je povinen poškozenou zásilku vydat zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a uhradí. Sepsání „Zápisu o škodě“ nelze považovat za uplatnění reklamace.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu ALENKA se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží.

Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě nejsou poskytována žádné třetí straně bez předchozího souhlasu. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků
Od 9.2.2017 jsme registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle náležitostí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Osvědčení o registraci 00070937
 
 
 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 (dále jen Zásady)

Tento dokument obsahuje základní informace o nakládání s osobními údaji v naší firmě. V textu se dozvíte především:

-       jaké osobní údaje zpracováváme,

-       za jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje,

-       komu mohou být osobní údaje předávány,

-       jak dlouho osobní údaje zpracováváme,

-       jaká máte, jako subjekt údajů, práva ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese orechovka@inmes.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR). 

1.2 Cílem těchto Zásad je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.

1.3 Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.3.1 subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje[1] (dále jen Subjekt údajů)

1.3.3 osobním údajem jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby[2] (dále jen Osobní údaje).

1.4 Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

1.5 Správce je majitel společnosti a za tímto účelem provozuje podnikatelskou činnost, jehož součástí je e-shop V rámci této činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

1.5.1[3] v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a

1.5.2 za účelem/účely uvedenými v článku 3 těchto Zásad.

1.6[4] Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze Správce.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 

2.1 Na Subjekty údajů, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2.2 Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře[5] započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.

2.3 Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající/vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

2.4 Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

2.5 Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

2.6 Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

2.7 Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem[6

2.8[7] Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti. Správce využívá služby, jejichž provoz je v souladu s evropským standardy ochrany osobních údajů.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

3.1 Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely[9]:

 

Doručení zásilky na adresu

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Zpracování Vašich Osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám poslat dopis na naši adresu/zaslat e-mail s příslušnou žádostí na  orechovka@inmes.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení/zavolat na telefonní číslo 602541312.

 

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

 4.2 V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek[10] Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců[11] pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

 4.3[12] Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů.

 4.4 Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

5.1 Vaše Osobní údaje zpracovává Správce.

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
osobní převzetí
zboží OSOBNĚ PŘEVZATÉ V MÍSTĚ SÍDLA FIRMY po osobní domluvě na dni a hodině, kamenný obchod nemáme a bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů ani nikam zboží zdarma doručovat......abychom předešli případným nedorozuměním, prosím uveďte nám do poznámky, kdy si budete chtít objednávku vyzvednout, určitě se domluvíme :o)
ZDARMA ZDARMA
doporučený balík ČP do 400,-Kč
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR V období od listopadu do prosince je doručování vcas velmi nespolehlivé a může trvat i měsíc z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
89,00 Kč ZDARMA
balík Na poštu ČP nad 401,-Kč
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR V obdobi od listopadu do prosince je doručení včas velmi nespolehlive z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
149,00 Kč ZDARMA
balík do ruky ČP
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty adresátovi do ruky POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
139,00 Kč ZDARMA
DPD
přepravní služba, doručení do 48 hodin ode dne převzetí pracovníkem DPD, balíček bude odeslán v následujících pěti maximálně deseti pracovních dnech prostřednictvím DPD, vše záleží na naší vytíženosti a skladu, snažíme se ale vždy odeslat balík co nejdříve je to možné, info o odeslání obdržíte emailem. Čas dodání balíčku je v kompetenci vybrané dopravní společnosti.
129,00 Kč ZDARMA
zahraničí
po obdržení objednávky odešleme podklady pro zaplacení, pohybuje se dle výše objednávky od 350-590,-Kč
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
převodem na účet
balíček bude odeslán po úhradě předepsané částky na náš účet (max. do 5ti pracovních dní) v následujících maximálně pěti pracovních dnech prostřednictvím vami zvoleneho přepravce, vše záleží na naší vytíženosti, snažíme se ale vždy odeslat balík hned druhý den po úhradě, ale někdy je balíčků tolik, že se to bohužel nedá stihnout, info o odeslání obdržíte emailem<br>pouze ČR
BEZ POPLATKU
dobírkou DPD
přepravní služba, doručení do 48 hodin ode dne převzetí pracovníkem DPD, balíček bude odeslán v následujících pěti maximálně deseti pracovních dnech prostřednictvím DPD, vše záleží na naší vytíženosti a skladu, snažíme se ale vždy odeslat balík co nejdříve je to možné, info o odeslání obdržíte emailem...pouze ČR
60,00 Kč
zahraničí
po obdržení objednávky odešleme podklady pro zaplacení
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
Velice se omlouváme našim zákazníkům, ale z důvodu neustálého nedoručování zásilek na dobírku, jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
Vzhledem k tomu že náš e-shop od 1.3.2017 nepřijímá žádné platby v hotovosti ani kartami, platby probíhají pouze převodem na účet a nebo dobírkou na účet, nemáme povinnost registrace k EET.
BARBIE FRANCIE, HOLLIDAY DOLL, BARBIE ANNIVERSARY.......
nový vláček, dinosauři, zvuková Zoo, autíčka,lodička.....
. . . . . . . . . .
.